Školení bezpečnosti práce

Školení bezpečnosti práce (BOZP) je povinné

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit:

 • zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování!
 • zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Školení BOZP jsou zaměstnavatelem (VZ) prováděna vždy v den nástupu zaměstnance na pracoviště (t.j. před zahájením pracovní činnosti zaměstnance) a dále při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků a při změně pracoviště, kdy se jedná u zaměstnance o změnu prováděné pracovní činnosti.

Provádíme školení bezpečnosti práce - BOZP

 • Základní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školenízaměstnanců
  • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
 • Odborné školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • Školení řidičů (profesních, referentů) BOZP
  • Práce ve výškách
  • Hygienické minimum

Doporučená četnost školení BOZP:

 • zaměstnanci 1x za 2 roky (Školení provádí vedoucí zaměstnanec s platným školením pro vedoucí zaměstnance)
 • vedoucí zaměstnanci (VZ) 1x za 3 roky (Školení VZ provádí osoba odborně způsobilá  prevenci rizik)
 • zajištění odborného školení řidičů "referentských" vozidel učitelem autoškoly 1x za rok

Dokumentace ke školení BOZP

Zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci školení BOZP.

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku bezpečnosti práce, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a BOZP předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti,
neváhejte nás kontaktovat,
RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!