Požární ochrana

 • Domů
 • Požární ochrana

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. (§2 ods. 2, zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů)


Požární ochrana (PO) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit osoby, zdraví, firemní i soukromý majetek.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme kompletní služby, které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

Naše služby v oblasti požární ochrany

Náš postup při zahájení činnosti u našich zákazníků:

 • Provedení vstupního auditu (popis stavu) – dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)
 • Projednání výsledku auditu s vedením společnosti
 • Cenová nabídka nutných opatření
 • Zpracování potřebné dokumentace PO
  • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím dle §4 zákona o PO
 • Zpracování ostatní dokumentace PO dle výsledku začlenění – zpracováváme:
  • posouzení požárního nebezpečí,
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
  • požární řády,
  • požární poplachové směrnice,
  • požární evakuační plán,
  • dokumentace zdolávání požárů,
  • řád ohlašovny požárů,
  • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
  • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
  • zavedení požární knihy,
 • Provedení potřebných školení a odborných příprav na úseku PO
  • školení preventistů PO
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců
  • školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
  • školení preventivních požárních hlídek
  • školení osob zajišťujících PO v době mimopracovní
  • školení obsluhy ohlašoven požáru
 • Kontroly a revize – provádíme u těchto zařízení:
  • hasicí přístroje
  • hydranty
  • požární ucpávky
  • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy atd.)
  • nouzových osvětlení
  • požárních klapek
  • požárních izolací
  • požárních nátěrů a nástřiků
  • odvodů tepla a kouře
 • Provádíme periodické kontroly (prohlídky) požární ochrany dle termínů stanovených vyhláškou 246/2001 Sb.
  • Zápis z kontrol vždy obsahuje:
   Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnili, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění
 • Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení staveb
  • Nových staveb dle stávajících předpisů
  • Starých staveb podle předpisů platných v době výstavby (pro případy, že se dokumentace ztratí, znehodnotí atd.)
 • Dodáváme a instalujeme:
  • hasicí přístroje
  • hydranty
  • hadice
  • proudnice
  • požární ucpávky