Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Domů
 • Bezpečnost práce (BOZP)

Základní rozdělení: zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zaměstnává-li zaměstnavatel:
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme kompletní služby, které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

Naše služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Náš postup při zahájení činnosti u našich zákazníků:

 • Provedení vstupního auditu (popis stavu) – dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)
 • Projednání výsledku auditu s vedením společnosti
 • Cenová nabídka nutných opatření
 • Zpracování potřebné dokumentace BOZP
  • analýza rizik,
  • kategorizace prací – zařazení do kategorie dle hygienických předpisů,
  • stanovení povinností na úseku BOZP (centrální směrnice BOZP organizace),
  • směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
  • směrnice o prokazování zdravotní způsobilosti,
  • zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení,
  • traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci,
  • směrnice dopravy – povinnosti při provozování dopravních vozidel (osobních, nákladních, autobusů)
 • Provedení potřebných školení BOZP
  • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • Školení BOZP zaměstnanců
  • Školení BOZP externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
 • Provedení potřebných odborných školení BOZP
  • Řidičů (profesních, referentů)
  • Práce ve výškách
  • Hygienické minum
  • Nakládání s chemickými látkami
  • Pro obsluhu a práci s vyhrazenými technickými zařízení – elektro, plyn, zdvihací, tlakové
  • A další dle druhu činností
 • Kontroly a revize BOZP
  • Kontroly a revize elektrického vybavení (spotřebičů, nářadí atd.)
  • Kontroly a revize elektrických zařízení (elektroinstalace, zařízení pevně připojené do elektroinstalace)
  • Kontroly a revize hromosvodů
  • Kontroly a revize revize transformátorů a rozvaděčů
  • Kontroly a revize plynového vedení, zařízení a vybavení
  • Kontroly a revize tlakových nádob
  • Odborné posudky kotelen - revize senzorů plynu
  • Kontroly a revize slaboproudých zařízení (EZS, CCTV, ERO)
 • Zavedeme systém v provozu vyhrazených a ostatních technických zařízení
  • Připravíme potřebné k určení osob odpovědných za provoz.
  • Připravíme harmonogramy revizí, kontrol atd.
  • Vypracujeme místní provozní předpisy k zařízením u kterých chybí průvodní dokumnetace výrobců.
 • Provádíme periodické kontroly (prověrky, hodnocení rizik) BOZP dle termínů stanovených zákoníkem práce
  • Zápis z kontrol vždy obsahuje:
   • Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnili, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění
 • Dodáváme a instalujeme:
  • Bezpečnostní tabulky

Máte-li zájem setkat se s námi a dovědět se o našich službách více, neváhejte nás kontaktovat, RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!