BOZP firmy nad 500 zaměstnanců

Zaměstnává-li zaměstnavatel nad 500 zaměstnanců,zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Nejste si jisti úrovní zajištění problematiky BOZP ve vaší společnosti? Ukázal Vám externí audit nedostatky při plnění úkolů v prevenci rizik? Nebo hodláte snížit náklady ve firmě a outsorcovat oblast BOZP? Pak Vám nabízí své odborné a profesionální služby Veva Plus s. r. o.

Kontaktujte nás na telefonní číslo: 739 612 963 nebo pište na emailovou adresu: vladimir.urban@vevaplus.cz

Základní povinnosti platné pro všechny

  • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
  • Vzájemně se písemně informovat o rizicích plynoucích z výkonu práce a pracoviště, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na zmiňovaném pracovišti
  • Soustavně vyhledávat a identifikovat rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, a přijímat opatření k jejich odstranění, nelze-li rizika odstranit, vzniká povinnost zaměstnavatele je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení k minimalizaci ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • Provádět kategorizaci prací a informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jejich práce zařazena.
  • Poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje.
  • Spjatá s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, povinnost vyšetřovat příčiny vzniku úrazu, vést evidenci, zajišťovat preventivní opatření.
  • Vést evidenci pracovní doby, stanovit a rozvrhnout pracovní dobu, přestávku na jídlo a oddech, bezpečnostní přestávky atd.
  • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle povahy práci, pracovního zařazení atd.
  • Sdělit zaměstnancům zdravotnické zařízení poskytující závodní preventivní péči a umožnit účastnit se lékařských preventivních a mimořádných prohlídek.

Kompletní povinnosti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Úplný obsah povinností BOZP je mnohem obsáhlejší a složitější.
Kompletní povinnosti BOZP

Pokuty za nedodržování povinností

Dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, fyzické a právnické osob v rozmezí 200 000 Kč až 2 000 000 Kč dle povahy přestupku, resp. správního deliktu.

Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, právnické i fyzické osoby až do výše 2 000 000 Kč, v některých případech až do výše 3 000 000 Kč.

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku bezpečnosti práce, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a BOZP předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti,
neváhejte nás kontaktovat,
RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME A POMŮŽEME!