Požární ochrana

Zajistíme kvalitní požární ochranu vašemu podnikání!

 • Nabízíme veškeré služby spojené s požární ochranou.
 • Posoudíme požární nebezpečí Vašeho podnikání, zpracujeme potřebnou dokumentaci, zaškolíme Vás i Vaše zaměstnance, dodáme a naistalujeme protipožární zařízení. Provádíme periodické kontroly a revize.
 • Poradíme a pomůžeme Vám v každé fázi Vašeho podnikání.
Naše služby v požární ochraně (PO)
Provedení vstupního auditu (popis stavu)
 • dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)
Projednání výsledku auditu s vedením společnosti
Cenová nabídka nutných opatření
Zpracování potřebné dokumentace PO
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím dle §4 zákona o PO
Zpracování ostatní dokumentace PO dle výsledku začlenění – zpracováváme:
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řády,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • zavedení požární knihy,
Provedení potřebných školení a odborných příprav na úseku PO
 • školení preventistů PO
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
 • školení preventivních požárních hlídek
 • školení osob zajišťujících PO v době mimopracovní
 • školení obsluhy ohlašoven požáru
Kontroly a revize – provádíme u těchto zařízení:
 • hasicí přístroje
 • hydranty
 • požární ucpávky
 • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy atd.)
 • nouzových osvětlení
 • požárních klapek
 • požárních izolací
 • požárních nátěrů a nástřiků
 • odvodů tepla a kouře
Provádíme periodické kontroly (prohlídky) požární ochrany dle termínů stanovených vyhláškou 246/2001 Sb.
 • Zápis z kontrol vždy obsahuje:
  Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnili, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění.
Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Nových staveb dle stávajících předpisů.
 • Starých staveb podle předpisů platných v době výstavby (pro případy, že se dokumentace ztratí, znehodnotí atd.).
Dodáváme a instalujeme:
 • hasicí přístroje
 • hydranty
 • hadice
 • proudnice
 • požární ucpávky

Bezpečnost práce

Bezpečnost vaší práce nechte na nás!

 • Přinášíme Vám komplexní servis bezpečnosti práce - BOZP.
 • Zaškolíme Vás a Vaše zaměstnance, zpracujeme dokumentaci či plán BOZP na míru Vašemu podnikání přesně dle požadavků legislativy.
 • Dlouhodobě udržujeme dobré vztahy s pracovníky státní správy (inspektorát práce, hasičský záchranný sbor, hygiena...).
Naše služby v BOZP
Provedení vstupního auditu (popis stavu)
 • dokladová část (dokumentace), fyzická část (fyzická kontrola pracovišť)
Projednání výsledku auditu s vedením společnosti
Cenová nabídka nutných opatření
Zpracování potřebné dokumentace BOZP
 • analýza rizik,
 • kategorizace prací – zařazení do kategorie dle hygienických předpisů,
 • stanovení povinností na úseku BOZP (centrální směrnice BOZP organizace),
 • směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
 • směrnice o prokazování zdravotní způsobilosti,
 • zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení,
 • traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci,
 • směrnice doprava – povinnosti při provozování dopravních vozidel (osobních, nákladních, autobusů)
Provedení potřebných školení BOZP
 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • Školení BOZP zaměstnanců
 • Školení BOZP externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
Provedení potřebných odborných školení BOZP
 • Řidičů (profesních, referentů)
 • Práce ve výškách
 • Hygienické minum
 • Nakládání s chemickými látkami
 • Pro obsluhu a práci s vyhrazenými technickými zařízení – elektro, plyn, zdvihací, tlakové
 • A další dle druhu činností
Kontroly a revize BOZP
 • Kontroly a revize elektrického vybavení (spotřebičů, nářadí atd.)
 • Kontroly a revize elektrických zařízení (elektroinstalace, zařízení pevně připojené do elektroinstalace)
 • Kontroly a revize hromosvodů
 • Kontroly a revize revize transformátorů a rozvaděčů
 • Kontroly a revize plynového vedení, zařízení a vybavení
 • Kontroly a revize tlakových nádob
 • Odborné posudky kotelen - revize senzorů plynu
 • Kontroly a revize slaboproudých zařízení(EZS, CCTV, ERO)
Zavedeme systém v provozu vyhrazených a ostatních technických zařízení
 • Připravíme potřebné k určení osob odpovědných za provoz.
 • Připravíme harmonogramy revizí, kontrol atd.
 • Vypracujeme místní provozní předpisy k zařízením u kterých chybí průvodní dokumnetace výrobců.
Provádíme periodické kontroly (prověrky, hodnocení rizik) BOZP dle termínů stanovených zákoníkem práce
 • Zápis z kontrol vždy obsahuje:
  Uvedení osob, které se prohlídky, prověrky či hodnocení zúčastnili, pořadové číslo, datum, popis zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí, návrh opatření pro odstranění závad, fotografii zjištěné závady, neshody, nedostatku, nebezpečí (pokud je to provozně možné), číslo porušeného předpisu, návrh termínu pro odstranění
Dodáváme a instalujeme:
 • Bezpečnostní tabulky